Het ruimteboek

Sarah Devos

Het ruimteboek

Het ruimteboek
Wa t zijn va llende sterren en wa nneer krij g je ze te zien? Waa rom ka n je op Jupiter maa r om de twaa lf jaa r Nieuwjaa r vieren? Hoe vind je de Kleine Beer? En is de Poolster ei enlijk wel de helderste? Is er echt een termin tor op de maa n? Als kind a l moest S ara h Devos soms stoppen met na denken over het universum – die hele kosmos is ook zo immens. Wa t zweeft daa r a llemaa l? Zijn wij hier helemaal a lleen? En waa r komen a l die sterren toch va nd aan? Zoveel vr agen, zo weini g a ntwoorden. Toen haa r twee dochters dezelfde f ascin atie voor de ruimte bleken te hebben, besloot ze korte metten te ma ken met die onwetendheid. Met de hulp va n Volkssterrenwa cht Ura nia dompelde ze zich onder in die intri gerende wereld boven ons hoofd. W at ze tijdens die on gelofelijke trip ontdekte, deelt ze g raag met jou in Het ruimteboek. Orga niseer een st ar pa rt y. Zet bela ng rijke spa ce da tes met stip in je ag enda en aa nschouw eclipsen, pla neetpa ssag es en meteoren re gens. Verbaa s je erover hoe eenvoudi g het ei genlijk is om je weg te vinden in die pr achtig e sterrenhemel. En voora l: g eniet v an a l die onwaa rschijnlijk mooie, biza rre en wonderlijke fenomenen daa rboven!