nieuws

Edward De Maesschalck brengt het verleden tot leven in ‘Het strijdtoneel van Europa’

In de geschiedschrijving van de Zuidelijke Nederlanden, blijft de periode sinds de afscheiding van Nederland (1648) tot aan de Slag bij Waterloo (1815) doorgaans onderbelicht. Edward De Maesschalck brengt daar nu verandering in met Het strijdtoneel van Europa (1648-1815)

In 1648 was de Tachtigjarige Oorlog voorgoed voorbij en werd de Republiek der Verenigde Provinciën onafhankelijk. In het Noorden beleefden de Hollanders hun Gouden Eeuw, terwijl de Zuidelijke Nederlanden pijlsnel afgleden naar een tweederangs natie.

Het land werd voortaan bestuurd vanuit onbereikbare cenakels in Madrid, Wenen of Parijs. Voortdurend hadden de inwoners te kampen met invallen van Franse of geallieerde troepen en nooit had men eens rust. Het trotse zelfbewustzijn van de Vlamingen, Brabanders en Walen stond onder zware druk en het uitbundige bourgondische leven werd door de dagelijkse ellende geregeld gesmoord in bloed, zweet en tranen.

De inwoners laafden zich vol nostalgie aan hun glorieuze verleden: het middeleeuwse hoogtij van de Vlaamse steden, de bourgondische praal en pracht, de gouden tijd van keizer Karel en de verloren rijkdom van de havenstad Antwerpen. Dat is het heersende beeld over die ongelukkige periode 1648-1815, maar bij nader inzien is het niet helemaal correct.

Ondanks het feit dat rampen en oorlog het land teisterden, stammen de mooiste gebouwen in ons land vooral uit die periode. In die jaren verdubbelde haast de bevolking, werden de meeste grote steenwegen aangelegd, bloeide de kant- en katoenindustrie, ontstonden de eerste steenkoolbekkens en werd de intensieve landbouw een voorbeeld voor geheel Europa.

De traditionele rijkdom van de Zuidelijke Nederlanden wekte de hebzucht op van onze buurlanden. Het begerigst toonde zich Frankrijk, dat eerst onder Lodewijk XIV, dan onder Lodewijk XV en ten slotte onder Napoleon het land wilde aanhechten. Omdat de andere vorsten dit niet lieten gebeuren, werd er herhaaldelijk oorlog gevoerd op ons grondgebied.

Ontdek hoe het er echt aan toeging in de Zuidelijke Nederlanden, het latere België, in Het strijdtoneel van Europa.

 

 

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief