ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN STANDAARD UITGEVERIJ WEBSHOP

Deze algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing tussen de vennootschap STANDAARD UITGEVERIJ NV, met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen (hierna “STANDAARD UITGEVERIJ”) en de bezoeker van de website, een meerderjarige persoon bekwaam om contracten aan te gaan (hierna de “Consument”).

PREAMBULE

Met Consument wordt bedoeld: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Met Product wordt bedoeld: de producten op de STANDAARD UITGEVERIJ website aangeboden aan de Consumenten tegen betaling

Met Herroepingsrecht wordt bedoeld: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

I. DOEL

1.1. Deze Algemene Voorwaarden hebben tot doel het gebruik van de STANDAARD UITGEVERIJ website door de Consument te regelen.

1.2. Het gebruik van de STANDAARD UITGEVERIJ website impliceert dat de Consument kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en deze volledig heeft aanvaard. Bij elke bestelling op de STANDAARD UITGEVERIJ website kan aan de Consument worden gevraagd om zijn aanvaarding van de Algemene Voorwaarden te bevestigen. STANDAARD UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor om op elk moment deze Algemene Voorwaarden en de productaanbieding te wijzigen. De Algemene Voorwaarden die op de datum van de bestelling van de Consument van kracht zijn, zijn van toepassing.

1.3. Tenzij er een voorafgaande, schriftelijke aanvaarding is van STANDAARD UITGEVERIJ, kan geen enkele bijzondere voorwaarde voorrang krijgen op de Algemene Voorwaarden hierin vermeld. Verwijzing van de Consument naar andere voorwaarden wordt door STANDAARD UITGEVERIJ niet aanvaard. Elke afwijking die door STANDAARD UITGEVERIJ wordt aanvaard, is alleen van toepassing op de verkoop waarop ze betrekking heeft. STANDAARD UITGEVERIJ kan op geen enkele manier worden opgelegd om afstand te doen van het recht om zich op deze Algemene Voorwaarden te beroepen.

II. BESTELLINGEN

2.1. Gebruikersaccount aanmaken

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de STANDAARD UITGEVERIJ website moet de Consument een Gebruikersaccount aanmaken via het invullen van alle gevraagde informatie in het relevante formulier in de rubriek “Registreren” (de “Gebruikersaccount”).
Bij aankoop van producten dient te Consument de mededeling “Ik heb de algemene voorwaarden van de site gelezen en ga hiermee akkoord.” aan te vinken.

Het is feitelijk onmogelijk voor STANDAARD UITGEVERIJ om de nauwkeurigheid of juistheid van de door de Consument verstrekte informatie te controleren. De Consument erkent aldus dat hij aansprakelijk is voor alle onjuiste, onvolledige of misleidende informatie die aan STANDAARD UITGEVERIJ en derden wordt verstrekt. In geval onjuiste, onvolledige of misleidende informatie wordt verstrekt (of het bijwerken van dergelijke informatie wordt nagelaten), kan STANDAARD UITGEVERIJ besluiten tot schorsing of schrapping van de registratie van de Consument, dit met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving.

Tijdens het aanmaken van de Gebruikersaccount, voert de Consument een gebruikersnaam en wachtwoord in de daarvoor voorziene velden in. De Consument is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en de veiligheid van zijn Gebruikersaccount, waarbij een gebruikersnaam en wachtwoord nodig zijn om zich te identificeren en toegang te krijgen tot de diensten. De Consument dient de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat derden zijn gebruikersnaam en wachtwoord verkrijgen. Elke bestelling waarvoor de Consument werd geïdentificeerd door middel van een geldig wachtwoord en geldige gebruikersnaam wordt door STANDAARD UITGEVERIJ behandeld en verbindt de betreffende Consument, tenzij hij aantoont dat de verkeerde identificatie te wijten is aan een tekortkoming door STANDAARD UITGEVERIJ.

2.2. Bestelling plaatsen via de STANDAARD UITGEVERIJ website

Het plaatsen van een bestelling door de Consument op de STANDAARD UITGEVERIJ website verloopt als volgt:

 • Aanmelding op de Gebruikersaccount van de Consument met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord dat de Consument tijdens het aanmaken van zijn Gebruikersaccount heeft opgegeven;
 • De Consument kiest zijn gewenste Producten;
 • De Consument bevestigt zijn bestelling na verificatie van zijn keuze;
 • De Consument bevestigt zijn betaling;
 • De Consument voert de betaling van zijn bestelling uit.

De bevestiging van de bestelling impliceert dat de Consument voorafgaandelijk kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en deze heeft aanvaard. De bevestiging geldt als bewijs van en akkoord met de transactie. Na ontvangst van de betalingsbevestiging door de bank van de Consument, stuurt STANDAARD UITGEVERIJ de bevestiging van de bestelling naar het e-mail adres dat de Consument meedeelde via zijn Gebruikersaccount.

2.3. Herroeping

2.3.1. Herroeping van producten

De wet (Wetboek economisch recht, Boek VI inzake de marktpraktijken en consumentenbescherming) voorziet dat de Consument een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen kan ontbinden. De ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar mag deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

2.3.2. Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit artikel.

De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

2.3.3. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een mail naar webshop@standaarduitgeverij.be of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 van dit artikel bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer na de retouraanvraag per email verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

De ondernemer draagt de rechtstreekse verzendkosten van het terugzenden van het product. Hiervoor wordt de Consument door de ondernemer een verzendlabel bezorgd. Eventuele verpakkings-, print-, vervoers- of andere kosten zijn ten laste van de Consument.

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

2.3.4. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen door de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het te retourneren product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

2.3.5. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 4. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  1. de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 2.4. Betaling

2.4.1. Prijs en prijswijziging

De prijzen weergegeven in euro op de STANDAARD UITGEVERIJ webshop zijn inclusief btw en alle belastingen die op de dag van bestelling van toepassing zijn. De Consument is verplicht om de betaling uit te voeren in de valuta die op zijn bestelbevestiging en/of factuur is vermeld.

STANDAARD UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor om de prijzen van Producten op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs vermeld op de STANDAARD UITGEVERIJ website van de dag van de bestelling de enige is die voor de Consument van toepassing is. De Consument ontvangt na het plaatsen van zijn bestelling  een schriftelijke bevestiging per email van de te betalen prijs en de kosten die hem worden aangerekend.

2.4.2. Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt op het moment van het plaatsen van de bestelling. De Consument ontvangt het Product pas nadat hij de prijs van het Product volledig heeft betaald.

2.4.2.1. Bankkaart

De betalingen kunnen worden uitgevoerd via bankkaart door middel van een beveiligde online betaling. Op het einde van de bestelprocedure worden aan de Consument de volgende wijzen van betaling voorgesteld voor het afrekenen van diens aankopen:

 • kredietkaart (Visa, MasterCard),
 • PayPal (beveiligd betalingssysteem),
 • onmiddellijke bankoverschrijving (bancontact/iDEAL/Belfius Direct Net/KBC Betaalknop)

STANDAARD UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens die de Consument opgeeft te verifiëren en alle nodige maatregelen te nemen om te controleren of de persoon van wie de bankrekening wordt gedebiteerd tevens de persoon is die de bestelling heeft geplaatst. STANDAARD UITGEVERIJ kan de Consument vragen om een identiteitsbewijs en/of een bankdocument voor te leggen. Het uitblijven van een reactie van de Consument op een dergelijk verzoek binnen de 2 (twee) dagen vanaf de aanvraag door STANDAARD UITGEVERIJ leidt automatisch tot de annulering van de betreffende bestelling en dit zonder enige mogelijkheid tot betwisting achteraf.

STANDAARD UITGEVERIJ kan de bankgegevens van de Consument bijhouden als de Consument tijdens het plaatsen van de bestelling het daarvoor voorziene vakje heeft aangevinkt.

2.4.2.2. Promotiecode

Als de Consument in het bezit is van een promotiecode, biedt hem dit voordelen voor één of meerdere Producten. Hij moet de code invoeren op de STANDAARD UITGEVERIJ webshop in het winkelmandje, bij het veld “kortingscode” om van dit voordeel te kunnen genieten.

2.5. Bewijs

STANDAARD UITGEVERIJ bewaart de bestelbonnen en facturen op een veilig en duurzaam medium. De elektronische bestanden van STANDAARD UITGEVERIJ worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

2.6 Levering en uitvoering

STANDAARD UITGEVERIJ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan STANDAARD UITGEVERIJ kenbaar heeft gemaakt.

STANDAARD UITGEVERIJ zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding conform het vorige lid zal STANDAARD UITGEVERIJ het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij STANDAARD UITGEVERIJ tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan STANDAARD UITGEVERIJ bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

III. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Algemeen

STANDAARD UITGEVERIJ kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog of zware fout van haarzelf of van één van haar werknemers. De aansprakelijkheid van STANDAARD UITGEVERIJ is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Consument heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals – maar niet beperkt tot – zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies of beschadiging van gegevens. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van STANDAARD UITGEVERIJ beperkt tot de totale prijs van de Producten betaald door de betrokken Consument.

IV. PERSOONSGEGEVENS

4.1. Privacy statement

STANDAARD UITGEVERIJ vindt privacy belangrijk. Zij handelt daarom in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiervoor verwijzen wij naar onze Privacy Statement, te raadplegen via: https://www.standaarduitgeverij.be/privacy-statement/

V. DIVERSE

5.1 Klantenservice

Voor vragen of problemen met betrekking tot het gebruik van de STANDAARD UITGEVERIJ website, ongeacht of het een verzoek om bijstand bij het gebruik van de service of een vraag over de facturering of levering van Producten betreft, is de klantenservice bereikbaar per e-mail naar het volgende adres: webshop@standaarduitgeverij.be.

5.2 Deactivatie van de Gebruikersaccount

STANDAARD UITGEVERIJ behoudt zich het recht voor, om zonder rechterlijke tussenkomst, opzegging of vergoeding, de Gebruikersaccount van de Consument in de volgende gevallen te deactiveren:

 • schending door de Consument van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden;
 • niet-betaling door de Consument van de verschuldigde bedragen;
 • handelingen in strijd met de belangen van STANDAARD UITGEVERIJ, in het bijzonder het hacken van bestanden en/of elk ander gedrag met als doel het illegaal gebruiken van de service STANDAARD UITGEVERIJ en de inhoud van de STANDAARD UITGEVERIJ website; of
 • het verstrekken van valse informatie tijdens het aanmaken van de Gebruikersaccount.

De Consument die zijn Gebruikersaccount wilt deactiveren, dient STANDAARD UITGEVERIJ hiervan op de hoogte te stellen door een aangetekende brief met ontvangstbewijs naar volgend adres te sturen: Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen.

STANDAARD UITGEVERIJ gaat ermee akkoord om de Gebruikersaccount van de Consument binnen een termijn van maximum 48 uur na het ontvangen van deze brief te deactiveren.

5.3 Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

Deze Algemene Voorwaarden worden in alle bepalingen en onderdelen uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de rechtsgeldigheid, de interpretatie, de rechtsgevolgen, de uitvoering of de beëindiging van de Algemene bepalingen en van de transacties aangegaan tussen de Consument en STANDAARD UITGEVERIJ behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken met zetel in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

5.4 Ongeldigheid

In geval van ongeldigheid van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden zal deze clausule als ongeschreven worden beschouwd. Deze ongeldigheid zal geen afbreuk doen aan de geldigheid van de overige toepasselijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Copyright © 2023 Standaard Uitgeverij