Privacy en cookies

Privacy Statement STANDAARD UITGEVERIJ

Dit is het privacy statement van Standaard Uitgeverij N.V. (hierna ook: “Standaard Uitgeverij”). Een overzicht van alle merken en diensten waarvoor deze privacy statement gelden, vindt u hier. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is Standaard Uitgeverij N.V., Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen, België (ondernemingsnummer BE0426929860 ).

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 4 april 2023.

 1. Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten we aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

Standaard Uitgeverij is altijd bezig om haar producten/diensten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie zoveel mogelijk te personaliseren.

Voor welke doeleinden persoonsgegevens nog meer worden gebruikt, wordt hieronder toegelicht aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen. Steeds is daarbij aangegeven welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. De juridische grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens door Standaard Uitgeverij is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Standaard Uitgeverij of een derde.

Bezoek aan de website van Standaard Uitgeverij

Als u gebruikmaakt van de website van Standaard Uitgeverij, verzamelen wij geen persoonsgegevens. Op onze website gebruiken wij enkel third party cookies van Google Analytics voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, en third-party cookies van Qualifio, voor het organiseren van online marketing campagnes (bijvoorbeeld wedstrijden, online tests en enquêtes). Zie artikel 9 voor onze Cookie Policy.

Deelname aan online acties en prijsvragen

Standaard Uitgeverij kan via verschillende kanalen de mogelijkheid bieden mee te doen aan online acties en prijsvragen. Standaard Uitgeverij gebruikt de gegevens die Standaard Uitgeverij verkrijgt ter uitvoering van de online actie of prijsvraag.

Deelname aan online tests en enquêtes

Op de website van Standaard Uitgeverij is het mogelijk om deel te nemen aan online tests en enquêtes. Wanneer u deelneemt aan een test of enquête, zullen deze gegevens die door u worden ingevoerd, worden gebruikt om de test en enquête uit te kunnen voeren, en voor marketing doeleinden.

Eigen initiatief

In sommige gevallen zal u ons zelf, persoonlijk en op eigen initiatief, in bezit stellen van uw persoonsgegevens zoals naam, adres, email adres, telefoonnummer, functie etc. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een rechtstreeks contact met één van onze medewerkers (bijvoorbeeld op een boekenbeurs of elders), telefonisch, of schriftelijk per brief of email. Standaard Uitgeverij gebruikt deze gegevens om te kunnen antwoorden op uw vraag (leveren dienst of product, bezorgen nieuwsbrief, bekijken manuscript etc.).

Gebruik van sociale media

Standaard Uitgeverij is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en YouTube. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Standaard Uitgeverij volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

Standaard Uitgeverij maakt gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Op deze manier kan Standaard Uitgeverij zich richten op een specifieke doelgroep op sociale media. Een voorbeeld hiervan is Facebook Custom Audiences en Lookalike Audiences. Hiertoe dient u de privacy verklaring van Facebook te consulteren.

Marktonderzoek

Standaard Uitgeverij doet regelmatig marktonderzoek. Indien u aan een marktonderzoek wilt meewerken, zullen de door u verstrekte gegevens door Standaard Uitgeverij worden verwerkt om haar producten en diensten te kunnen verbeteren.

Contact met klantenservice

U kunt via verschillende kanalen contact opnemen met de klantenservice van Standaard Uitgeverij. Als u contact opneemt met onze klantenservice, vragen wij u mogelijk om bepaalde contactgegevens zoals naam, voornaam en e-mail. We gebruiken deze gegevens om uw vraag af te handelen en ter verbetering van onze producten en diensten. We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn.

Je koopt onze producten

Indien u onze producten koopt verwerken we uw persoonsgegevens voor klantenbeheer (o.a. levering, facturatie).

Elke betaling die u doet bij de aankoop van een product van Standaard Uitgeverij op onze website, wordt beheerd door een verantwoordelijke betalingsprovider, die steeds de verwerkingsverantwoordelijke van die gegevens is. Met vragen over de betrokken betalingsgegevens, moet u zich wenden tot deze betalingsprovider.

Je maakt een gebruikersaccount aan op onze website

We vragen u hiervoor enkel de noodzakelijke persoonsgegevens om correct uw bestellingen te kunnen afrekenen en verzenden (naam, voornaam, adres en e-mailadres). Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt noch aan derden ter beschikking gesteld.

 1. Communicatie van STANDAARD UITGEVERIJ

U kunt zich op verschillende manieren opgeven voor communicatie van Standaard Uitgeverij, bijvoorbeeld door u te abonneren op een van de nieuwsbrieven van Standaard Uitgeverij. Standaard Uitgeverij verwerkt persoonsgegevens (waaronder naam en e-mailadres) ter uitvoering van de overeenkomst met u, om u de nieuwsbrief te kunnen toezenden. Hiervoor doen wij beroep op de diensten van MailChimp. In elk bericht dat u van Standaard Uitgeverij ontvangt, kan u zich ook terug afmelden.

 1. Verstrekking aan derden

Standaard Uitgeverij kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement, bijvoorbeeld technische dienstverleners, bezorgdiensten maar ook partners die in het kader van evenementen diensten verlenen zoals trainingen. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Standaard Uitgeverij en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Standaard Uitgeverij optreden als verwerker sluiten een verwerkersovereenkomst met Standaard Uitgeverij waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Standaard Uitgeverij.

Prijzen

Wanneer u middels een prijsvraag of actie een prijs hebt gewonnen, kunnen we uw contactgegevens sturen aan de partner die de prijs ter beschikking stelt ter verzending van de prijs.

Voor het overige verstrekt Standaard Uitgeverij alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

 1. Beveiliging

Standaard Uitgeverij neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Standaard Uitgeverij maakt onder andere gebruik van een firewall.

 1. Uw rechten

Inzage en correctie

Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door Standaard Uitgeverij worden verwerkt, kunt u dit opvragen via webshop@standaarduitgeverij.be. Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Standaard Uitgeverij zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, reageren.

Bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Standaard Uitgeverij nv, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen of per e-mail via webshop@standaarduitgeverij.be. In de e-mails die Standaard Uitgeverij stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zal u dergelijke berichten niet meer ontvangen.

Verwijdering

Als u wilt dat Standaard Uitgeverij uw persoonsgegevens verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar webshop@standaarduitgeverij.be. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Standaard Uitgeverij worden bewaard, bijvoorbeeld indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Standaard Uitgeverij verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Standaard Uitgeverij, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar webshop@standaarduitgeverij.be.

Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door Standaard Uitgeverij berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens die u aan Standaard Uitgeverij hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kan hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar webshop@standaarduitgeverij.be.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht

Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Standaard Uitgeverij, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de CBPL (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

 1. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde en specifieke doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Standaard Uitgeverij stelt bewaartermijnen vast per doeleinde en categorie van gegevens.

Daarnaast bewaren we je persoonsgegevens indien we bij wet verplicht zijn en in dat geval enkel gedurende de termijnen zoals vastgelegd door de relevante wetgeving.

 1. Doorgiften naar landen buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen alleen door Standaard Uitgeverij of door Standaard Uitgeverij ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

 1. Minderjarigen

Ben je nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken.

 1. Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in je browser of op de harde schijf van je computer.

Informatie over ons gebruik van cookies

Voor alle informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies, zie onze cookieverklaring.

 1. Wijzigingen

Standaard Uitgeverij behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende privacy statement.

 1. Overdracht ondernemingen

Standaard Uitgeverij kan haar onderneming, dochterondernemingen en/of diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij.

 1. Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

Standaard Uitgeverij N.V.

Franklin Rooseveltplaats 12

2060 Antwerpen

België

webshop@standaarduitgeverij.be

Copyright © 2024 Standaard Uitgeverij